Ustavni sud ukinuo odredbe Zakona o prekršajima
Log in

Ustavni sud ukinuo odredbe Zakona o prekršajima

Mnogi vozači su iskusili naknadno plaćanje saobraćajnih kazni prilikom produženja registracije svog vozila. Bilo da u momentu kada im je kazna napisana nijesu imali novca da je plate ili nekog drugog razloga, vozače je novčana kazna čekala prilikom podizanja saobraćajne dozvole. Izgleda da je ovoj praksi kraj.

Ustavni sud je prošle sedmice proglasio neustavnim odredbe Zakona o prekršajima kojima je bilo uslovljeno da se moraju platiti kazne iz oblasti saobraćaja da bi vlasnik vozila mogao da podigne saobraćajnu ili vozačku dozvolu u MUP-u.

Su­di­je su oci­je­ni­le da je za­ko­no­da­vac, uslo­vlja­va­njem re­gi­stra­ci­je ili pro­du­že­nja va­že­nja re­gi­stra­ci­je mo­tor­nog vo­zi­la, iz­da­va­nja ili pro­du­že­nja va­že­nja vo­zač­ke do­zvo­le pla­ća­njem nov­ča­ne ka­zne i tro­ško­va po­stup­ka, ogra­ni­čio svo­jin­sko pra­vo vla­sni­ka vo­zi­la da svo­je mo­tor­no vo­zi­lo ko­ri­sti za na­mje­nu za ko­ju ga je pri­ba­vio. 

Su­di­je su još 24. februara po­kre­nu­le po­stu­pak ocje­ne ustav­no­sti od­re­da­ba člana 234. i 235. Za­ko­na o pre­kr­ša­ji­ma, zbog kr­še­nja pra­va na svo­ji­nu i jed­na­kost gra­đa­na. Odluka o neustavnosti spornih odredbi i njihovo ukidanje počeće da važi od dana kad odluka bude objavljena u Službenom listu.

megapixel logo